Általános Szerződési Feltételek

A NEUMO Budapest Kft. (továbbiakban mint NEUMO Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. Az ÁSZF-től való, a megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a NEUMO Kft-re, ha ezt az eltérést a Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők.
A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a NEUMO Kft-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.

 

1. Árajánlatok és rendelések szerződés

Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a NEUMO Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Tartós megrendelői - szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a NEUMO Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a NEUMO Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a NEUMO Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést a NEUMO Kft a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A megrendelő/vevő a NEUMO Kft visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el. Ha a NEUMO Kft a szerződést/megrendelést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan sem mondhatja fel a szerződést.

A NEUMO Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.
2. Árak
A NEUMO Kft. árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a NEUMO Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező árú nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A NEUMO Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is.
A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a NEUMO Kft. a törvényben előirt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.
4. Tulajdonjog átszállás
A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a NEUMO Kft. fenntartja a tulajdonjogát.
5. A teljesítés határideje, helye és módja
A teljesítési határidő — eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, ha a NEUMO Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a NEUMO Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a NEUMO Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után.
A NEUMO Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a NEUMO Kft-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a NEUMO Kft mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.

Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.

Ha a NEUMO Kft hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a NEUMO Kft csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a NEUMO Kft fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben NEUMO Kft mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti.
A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a NEUMO Kft jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. A NEUMO Kft a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.
6. Szavatosság
A NEUMO Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvetnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a NEUMO Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt.
A NEUMO Kft nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget.
A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a NEUMO Kft-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A NEUMO Kft. a minőségi, illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére.
A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással.
7. Felelősségkorlátozás
A NEUMO Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett árú számla szerinti ellenértékét.
8. Jogviták rendezése
Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező Budapest székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.